+421 55 7290  113

Testovanie DC a AC záložných zdrojov napájania

Testovanie elektrickej inštalácie

Odporúčanie / návrh optimálneho riešenia napájania

Výpočet / odporúčanie pre výber agregátu

Výpočet / odporúčanie pre výber UPS

 

PORTFÓLIO SLUŽIEB

 

Inžinierska činnosť

 • analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie

 • posúdenie vhodnosti prevádzkovania napájacích a záložných systémov

 • návrhy možných riešení napájania v súlade s potrebami zákazníka (posúdenie možností rozšírenia jestvujúcich systémov, návrh nových koncepcií napájania)

 • realizácie meraní a záťažových testov

 • odporúčanie pre najvhodnejšie riešenie z hľadiska optimalizácie technických možností a nákladov

 • návrh a vývoj zariadení presne podľa potrieb zákazníka (zariadenia „na kľúč)

 • vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej, technologickej, prípadne stavebnej časti
  pri zachovaní nadväznosti na jestvujúcu projektovú a technickú dokumentáciu

 • vypracovanie rozpočtu investičného zámeru

 • konzultačná činnosť - spolupráca s inžiniermi zákazníka

 

Inštalácia

 • príprava elektrických rozvodov

 • montáž súvisiacich technológií

 • montáž napájacích zariadení a systémov

 • uvedenie zariadení do prevádzky, meranie a nastavenie optimálnych prevádzkových parametrov

 • odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, vypracovanie revíznej správy,
  zaškolenie obsluhy

 • logistické služby (doprava, manipulácia, osadenie zariadenia na mieste inštalácie)

Servisné služby

 • záručné a pozáručné servisné služby

 • pravidelná údržba napájacích a záložných zdrojov vrátane komplexných profylaktických prehliadok

 • kapacitné skúšky akumulátorových batérií

 • návrh a realizácia potrebných opatrení vyplývajúcich z profylaktickej prehliadky a kapacitnej skúšky    zariadenia

 • možnosť realizácie diaľkového dohľadu nad napájacími a záložnými zdrojmi

 • ekologická likvidácia odpadov - akumulátorových batérií

 • 24-hodinová servisná pohotovosť (prevádzkovanie hot-line mobilých liniek)

 • garancia nástupu na servisný zásah v lehote požadovanej zákazníkom

 • nepretržitá technická podpora